SPN דיזות מניפה

דיזת מניפה מסוג SPN.
נחיר מניפה צרה בעלת אימפקט גבוה
מיועד למקומות בהם נדרשת דיזה מניפה בהטייה עם אימפקט גבוה
זוויות מניפה זמינות: 50°,40°,35°,25°,15°
ספיקה זמינה: 0.76-177 ליטר לדקה