SF דיזות מניפה או קונוס חלול/מלא עם חיבור חובק צנרת

דיזות מניפה או קונוס חלול/מלא עם חבק להרכבה מהירה על צנרת בקוטר משתנה

דיזה הניתנת להחלפה מהירה וללא צורך בכלים
מנגנון חביקה יחיד או כפול זמין לצנרת בקטרים שונים
המנגנון הכדורי עליו מורכבת הדיזה ניתן להטיה של 45°
ניתן להזמין עם מתאם כדורי להברגת כל דיזה על המנגנון
זוויות מניפה זמינות: 40°, 50°, 65°, 80°, 95°
זוויות קונוס חלול זמינות: 50°, 65°, 90°
זוויות קונוס מלא זמינות: 35°, 65°, 80°