NFD חיבור מהיר

דיזת מניפה מסוג NFD
נחיר מניפה עם מחבר מהיר
מיועד למקומות בהם נדרשת תחלופה תדירה של דיזה מניפה
זוויות מניפה זמינות: 120°,90°,60°,45°,30°,20°
ספיקה זמינה: 0.159-358 ליטר לדקה