HydroPulse דיזות מניפה בהפעלה פניאומטית

דיזת מניפה מסוג Hydropulse
שליטה פניאומטית לפתיחת ועצירת הזרימה
נחיר מניפה בעל התזה אחידה, ניתן להרכבה בטור על פסי ייצור
מיועד לפסי ייצור רצים בהם נדרשת דיזה מניפה עם התזה אחידה במחזורים.
זוויות מניפה זמינות: 0°-110°
ספיקה זמינה: 0.084-101 ליטר לדקה